Blog

noord-holland

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland willen onverminderd doorgaan met het realiseren van de provinciale groene ambities, zoals de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland en het treffen van maatregelen in Natura 2000-gebieden.

Ook willen GS het groen in Noord-Holland verder toegankelijk maken voor wandelaars, fietsers en waterrecreanten.

Agenda Groen
De ambities staan in het concept Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2016-2020 (PMG) dat GS hebben vastgesteld. In het PMG geeft de provincie aan welke projecten geld krijgen en van welke subsidieregelingen gebruik kan worden gemaakt. Het PMG wordt jaarlijks geactualiseerd en vloeit voort uit de Agenda Groen die in maart 2013 door Provinciale Staten is vastgesteld.

Toeristische Overstappunten
GS hebben ook de Uitvoeringsregeling Groen op enkele onderdelen aangepast. Hierdoor kan er bijvoorbeeld meer en eenvoudiger subsidie voor Toeristische Overstappunten worden aangevraagd.

Het concept PMG 2016-2020 wordt, net als eerdere jaren is gedaan, voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissies en andere betrokken partners zoals gemeenten en natuurorganisaties.

Voor de uitvoering van het PMG 2016-2020 is voldoende budget beschikbaar. In november wordt het PMG door Provinciale Staten vastgesteld en staat vast hoe het budget voor groen de komende jaren verdeeld wordt.

Groen op de kaart
De provincie zorgt voor het groen op de kaart in Noord-Holland. Samen met organisaties, bedrijfsleven en inwoners beschermt en ontwikkelt de provincie het groen. Hierdoor blijven natuur en landschap behouden en kunnen bewoners en bezoekers genieten van het groen in de omgeving. Dit zorgt voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. De provincie betrekt in het groenbeleid de belangen van de inwoners, natuurliefhebbers, bedrijven en natuurlijk de natuur zelf.

Meer info
Bijlage 2 Programma Groen 2016-2020 (pdf – 920,25 kb)

Bron:
Provincie Noord-Holland

Laat een reactie achter